LogoProjets_Grenzeloos Competent

Privacy

Cookie Policy

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt geplaatst door de website die je op dat moment bezoekt. Cookies hebben verschillende doeleinden. Zo zijn technische cookies nodig om bv. de taalinstellingen bij te houden, zijn sessiecookies tijdelijke cookies die automatisch verlopen na een sessie en houden tracking cookies jouw surfgedrag bij om je zo een betere gebruikservaring te kunnen aanbieden.

Essentiële cookies
Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden enkel ingeschakeld als u een actie onderneemt voor de verbetering van de diensten, zoals instellen van uw privacyvoorkeuren, invullen van formulieren, in- of uitloggen... 

Deze cookies zijn niet alleen handig (en noodzakelijk) voor een goede werking van de website, maar vergemakkelijken ook het navigeren tussen pagina’s (bv. terugkeren naar de vorige pagina). Deze cookies verzamelen echter geen persoonlijke informatie. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat hij dergelijke cookies blokkeert of u waarschuwt mochten deze cookies gebruikt worden. Als u dit doet is het mogelijk dat sommige delen van de website niet functioneren naar behoren.

Analytische cookies

 

Dit zijn cookies die het gedrag van de bezoeker op deze website meten en kunnen analyseren. Zo helpen ze ons om bv. te weten welke pagina's het meest populair zijn en welke het minst. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken, aan te passen en te verbeteren waar nodig. De verzamelde informatie van deze cookies is anoniem. Ook deze cookies kunt u weigeren, waardoor wij geen bezoeken kunnen meten en dus niet weten dat u onze website heeft bezocht.

Privacy Policy

Grenzeloos Competent hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonlijke data enkel en alleen in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften.

Elke verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Elke verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen inzake de verwerking van persoonsdata en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring willen wij u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website, verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Grenzeloos Competent. 

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van Grenzeloos Competent.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?
 

De website www.grenzelooscompetent.eu is een initiatief van:

EGTS
Pertuis de la Marine
BP 85530
F-59386 Dunkerque cedex 1
France
k.defruyt@wvi.be
+32 (0)477 50 30 23

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Grenzeloos Competent verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

●      Identificatiegegevens

Met welk doel worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
 

Grenzeloos Competent verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verwerking van de data gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens. 
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketingdoeleinden

Bij een bezoek aan de website van Grenzeloos Competent worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u deze website bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Grenzeloos Competent en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Grenzeloos Competent zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Grenzeloos Competent. We garanderen u dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of medegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Grenzeloos Competent heeft bovendien alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Wij gebruiken ook cookies
 

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op uw harde schijf geplaatst worden om zo de website beter af te stemmen op de behoeften van terugkerende bezoekers. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Uw rechten als consument

Rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Grenzeloos Competent verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, terzake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

Alle nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Bij inbraak in haar IT-systemen zal Grenzeloos Competent onmiddellijk alle maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens
 

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Grenzeloos Competent uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer wij uw gegevens verwerken, heeft u het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. 

Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zullen wij hier gevolg aan geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar ingrid.tahon@pomwvl.be.

Incorrecte of onvolledige persoonsgegevens kunnen verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken. Grenzeloos Competent past uw gegevens aan binnen één maand na ontvangst van uw verklaring.

Bovendien heeft u het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; 
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt; 
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.


Grenzeloos Competent beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Grenzeloos Competent nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; 
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; 
 • Wanneer Grenzeloos Competent de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Grenzeloos Competent nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Grenzeloos Competent staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Grenzeloos Competent dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Grenzeloos Competent hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar ingrid.tahon@pomwvl.be.

Recht op overdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Grenzeloos Competent verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker. 

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Grenzeloos Competent hier gevolg aan geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar ingrid.tahon@pomwvl.be.

 

Recht op het intrekken van toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Grenzeloos Competent bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.​​

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Grenzeloos Competent hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar ingrid.tahon@pomwvl.be.